Công ty Whattax có chi phí tư vấn thuế thu nhập cá nhân cho người lao động là người nước ngoài có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp?

Công ty Whattax có chi phí tư vấn thuế thu nhập cá nhân cho người lao động là người nước ngoài có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp?

# Tên tệp Kích thước
  5 đ
Để tải tập và xem thông tin chi tiết vui lòng thanh toán

Tài liệu liên quancontact us