Công ty Whattax có được trích khấu hao để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN?

Công ty Whattax có được trích khấu hao để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN? Nếu như: Công ty Whattax đã tạm dừng sản xuất 9 tháng để sửa chữa, bảo dưỡng tài sản cố định

# Tên tệp Kích thước
  Miễn phí
Để tải tập và xem thông tin chi tiết vui lòng thanh toán

Tài liệu liên quancontact us