Công ty Whattax có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN?

Công ty Whattax có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN? Nếu như: Công ty Whattax chi hỗ trợ Công đoàn Công ty Whattax tổ chức Đại hội các tổ công đoàn

# Tên tệp Kích thước
  Miễn phí
Để tải tập và xem thông tin chi tiết vui lòng thanh toán

Tài liệu liên quancontact us