Công ty Whattax có phải tính thuế TNDN giá trị chênh lệch của phần vốn góp?

Công ty Whattax có phải tính thuế TNDN giá trị chênh lệch của phần vốn góp? Nếu như: Công ty WhatTax là công ty TNHH có thêm thành viên góp vốn mới do các thành viên cũ đã bán lại, số tiền thành viên mới mua lại phần vốn của thành viên cũ cao hơn giá trị phần vốn góp được ghi trên sổ sách kế toán của công ty

# Tên tệp Kích thước
  5000 đ
Để tải tập và xem thông tin chi tiết vui lòng thanh toán

Tài liệu liên quancontact us
1
Bạn cần hỗ trợ?