Công ty WhatTax có tài sản cố định trích khấu hao theo nguyên giá?

Công ty WhatTax có tài sản cố định trích khấu hao theo nguyên giá? Nếu như: Công ty WhatTax chuyển đổi lại hình từ công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH có 2 thành viên trở lên có tài sản cố định đang sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh được đánh giá lại theo giá trị tài sản cố định mới khác với giá trị tài sản cố định cũ trên sổ sách kế toán

# Tên tệp Kích thước
  5000 đ
Để tải tập và xem thông tin chi tiết vui lòng thanh toán

Tài liệu liên quancontact us
1
Bạn cần hỗ trợ?